Zasady udzielania płatnego urlopu naukowego w celu przeprowadzenia badań poza uczelnią nauczycielowi akademickiemu regulują następujące akty prawne:

 

Nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień naukowy doktora, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w danej uczelni, może być udzielony płatny urlop naukowy w celu przeprowadzenia badań poza uczelnią w wymiarze nieprzekraczającym roku.

Urlop ten Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu na umotywowany pisemny wniosek pracownika. Wniosek wymaga opinii bezpośredniego przełożonego i kierownika podstawowej lub innej właściwej jednostki organizacyjnej oraz rady tej jednostki organizacyjnej, jeżeli dana jednostka posiada radę. Kierownik jednostki organizacyjnej, opiniując wniosek, bierze pod uwagę sytuację nauczyciela akademickiego, w tym w szczególności wykonywanie przez niego pracy poza Uniwersytetem w ramach stosunku pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej.
Urlop może być udzielony nauczycielowi akademickiemu, jeżeli z okoliczności wynika, że udzielenie urlopu będzie korzystne dla rozwoju naukowego pracownika.