Do podstawowych zadań Działu Spraw Pracowniczych należą w szczególności:

 

I. W zakresie zatrudniania i spraw pracowniczych pracowników Uniwersytetu:

 1. Załatwianie wszelkich formalności związanych z zatrudnianiem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.
 2. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników zatrudnionych w UŁ i ich rodzin.
 3. Prowadzenie całości spraw związanych z ocenami okresowymi, awansowaniem, nagradzaniem, wyróżnianiem i karaniem pracowników.
 4. Prowadzenie dokumentacji związanej z nadawaniem odznaczeń, medali, odznak i nagród Ministra oraz Rektora dla pracowników UŁ.
 5. Koordynowanie spraw związanych z wnioskami o nagrody i wyróżnienia:
  • nagrody Prezesa Rady Ministrów;
  • stypendia MNiSW dla wybitnych młodych naukowców;
  • nagrody Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Łodzi i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych;
  • nagrody Miasta Łodzi dla nauczycieli akademickich;
  • nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za prace habilitacyjne i doktorskie.
 6. Obsługa administracyjna komisji senackich i rektorskich oraz przygotowywanie dla Senatu niezbędnej dokumentacji, wynikającej z zakresu działania działu.
 7. Prowadzenie sekretariatu Komisji Dyscyplinarnej i Rzeczników Dyscyplinarnych dla Nauczycieli Akademickich.
 8. Archiwizowanie dokumentacji pracowniczej.
 9. Sporządzanie świadectw pracy.
 10. Archiwizowanie akt osobowych po ustaniu stosunku pracy.
 11. Weryfikacja danych dotyczących przeprowadzonych badań profilaktycznych pracowników UŁ przez jednostkę służby medycyny pracy.
 12. Merytoryczne opracowywanie wewnątrzuczelnianych aktów w zakresie przedmiotu działania działu.
 13. Prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników.
 14. Obsługa programu Płatnik ZUS.
 15. Obsługa Pracowniczego Programu Emerytalnego.
 16. Prowadzenie wszelkich spraw w zakresie doskonalenia zawodowego.
 17. Współdziałanie z organami kontroli wewnętrznej oraz kontroli zewnętrznej (takimi jak Państwowa Inspekcja Pracy, Polska Komisja Akredytacyjna i inne).

 

II. W zakresie spraw płacowych:

 1. Przyjmowanie wszelkich dokumentów płacowych z jednostek organizacyjnych Uczelni.
 2. Prowadzenie spraw związanych z premią uznaniową dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 3. Przygotowywanie dodatków specjalnych zwiększających wynagrodzenie zasadnicze i dodatki funkcyjne zgodnie z zasadami przyznawania pracownikom UŁ, biorącym udział w projektach badawczych, dodatkowych wynagrodzeń ze środków międzynarodowych programów badawczych i innych pozabudżetowych.
 4. Przygotowywanie list pracowników uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tj. tzw. „trzynastki” oraz obsługa systemu kadrowo-płacowego w zakresie niezbędnym do wypłaty „trzynastki”.
 5. Wnioski o przygotowanie druków RP7.

 

III. W zakresie sprawozdawczości:

 1. Obsługa programu POLON w zakresie spraw kadrowych.
 2. Sprawozdawczość obligatoryjna oraz wewnętrzne analizy w zakresie zatrudnienia.