1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23.01.2019 r w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz.U. z 30.01.2019, poz.182);
 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r, poz. 1668);
 3. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669);
 4. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.);
 5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 wraz ze zm.);
 6. Statut Uniwersytetu Łódzkiego przyjęty uchwałą Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2012 r. (ze zm.);
 7. Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Łódzkiego (Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 06.10.2016 r. ze zm. oraz załącznik nr 1 i załącznik nr 2);
 8. Regulamin pracy Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 17.12.2013 r. (ze zm.);
 9. Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 30.06.2016 r. (ze zm.) oraz załączniki do aneksu;
 10. Regulamin przyznawania nagród z funduszu nagród oraz tryb sporządzania i opiniowania wniosków o przyznanie nagród Rektora UŁ za osiągnięcia związane z pracami badawczymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi ( Uchwała nr 303 Senatu UŁ z dnia 17.03.2014 r. ze zm. oraz Regulamin i załącznik nr 1a);
 11. Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 05.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi w Uniwersytecie Łódzkim;
 12. Zarządzenie nr 104 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 04.05.2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad określania szczegółowych zakresów obowiązków nauczycieli akademickich oraz wzorów tych zakresów (ze zm.) oraz załączniki;
 13. Zarządzenie nr 100 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 01.07.2014 r. w sprawie zasad uzyskiwania zgody rektora na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia oraz powiadamiania rektora o prowadzeniu działalności gospodarczej (ze zm.) oraz załącznik nr 1 i załącznik nr 2;
 14. Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19.10.2012 r. w sprawie wykonywania świadczeń w formie wolontariatu na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego;
 15. Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dn. 27.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz Regulamin z załącznikami
 16. Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dn. 23.04.2018 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2018/2019

Badania lekarskie pracowników UŁ regulują następujące akty prawne:

 1. Art. 179, art., 211 oraz art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1184 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 2067);
 4. Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 06.10.2014 r. w sprawie obowiązku przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich przez pracowników Uniwersytetu Łódzkiego;
 5. Pismo okólne Rektora UŁ z dnia 14.04.2015 r .